Àrea concursal

Àrea concursal

Empreses / Professionals

El Consell de Ministres va aprovar el 5 de maig de 2020 el Reial Decret Legislatiu del Text Refós de la Llei Concursal, que entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2020. El nou Reial Decret s’estructura en tres llibres:

Llibre I.

El més extens, està dedicat al CONCURS DE CREDITORS. Així, en la distribució de la matèria entre els diferents títols hi ha diferències importants amb la sistemàtica de la LC. Així, per exemple, hi ha un títol específic sobre els òrgans del concurs, dividit en dos capítols, un de dedicat al jutge del concurs i un altre a l’administració concursal.

Llibre II.

Versa sobre el DRET PRECONCURSAL i es divideix en quatre títols independents:

– El primer té com a objecte la comunicació de l’obertura de negociacions amb els creditors.
– El segon s’ocupa dels acords de refinançament.
– El tercer és el relatiu als acords extrajudicials de pagament.
– El darrer s’ocupa de les especialitats del concurs consecutiu, sigui a un acord de refinançament, sigui a un acord extrajudicial de pagaments.

Llibre III.

Inclou les NORMES DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT que fins ara contenia el títol X de la LC.
La raó de la creació d’aquest darrer llibre es troba al Reglament (UE) 2015/848.

Hi havia normes del dret internacional privat de la insolvència, fins ara circumscrites al concurs de creditors, que s’hauran d’aplicar als acords de refinançament i als acords extrajudicials de pagaments, per la qual cosa la coherència sistemàtica exigia aquesta transposició.

La Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i les seves modificacions posteriors (Llei vigent fins ara) contenia com un dels principis fonamentals LA CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL O EMPRESARIAL DE LES EMPRESES afectades per un procés concursal, fins i tot si això suposa la insatisfacció de la pretensió dels creditors respecte dels deutes generats per aquests mercantils en lloc de dur-ne a terme la liquidació, a diferència del que passava amb la ja derogada Llei de 26 juliol de 1922, de Suspensió de Pagaments.

La realitat és que la pràctica totalitat de les empreses concursades acabaven en liquidació (90% el 2018), cosa que significa apartar-se de l’esperit amb què va néixer aquella llei.

Nosaltres creiem que davant d’una situació d’insolvència de la vostra empresa o activitat professional hem d’esgotar tots els recursos que la llei ens facilita, tant en l’àmbit preconcursal com en el concursal per garantir-ne la continuïtat.

La liquidació pot ser el final del procediment però no l’inici.

Com a solució concursal a la continuïtat del negoci existeix EL CONVENI, amb què es pot aconseguir, en determinades circumstàncies, una quitació i una espera dels crèdits que possibiliti la continuïtat de l’activitat. A causa del règim de responsabilitats que li són inherents a aquesta solució, només es podrà promoure si la viabilitat del negoci estigués garantida.

El nou TRLC també s’ocupa de la VENDA D’UNITATS PRODUCTIVES, com a instrument per evitar la destrucció del valor empresarial (continuïtat dels mitjans tècnics i humans), i intenta mitigar els efectes de la declaració de la successió d’empresa, bàsicament per deutes amb treballadors i Seguretat Social, de manera que ara el jutge que conegui del concurs serà l’únic competent per declarar l’existència de successió d’empresa.

Amb tot això es pretén subratllar que buscarem la millor solució al problema d’insolvència que travessi el seu negoci, per més que aquest camí que hàgim d’emprendre sigui el més llarg i difícil.

Àrea concursal

PARTICULARS / SEGONA OPORTUNITAT

Alliberi’s dels seus deutes.Les persones físiques han tingut accés al concurs de creditors després de l’entrada en vigor del Reial decret llei 1/2015, del 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, i posteriorment de la Llei 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Actualment la Llei Concursal (LC) s’ha vist novament modificada pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal (TRLC), que ha entrat en vigor el 1 de setembre del 2020.
A l’Exposició de Motius del RDL 1/2015, llegim literalment sobre la legislació de segona oportunitat: “El seu objectiu no és altre que permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver de arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai no podrà satisfer.L’experiència ha demostrat que quan no hi ha mecanismes de segona oportunitat es produeixen desincentius clars a emprendre noves activitats i fins i tot a romandre al circuit regular de l’economia. Això no afavoreix òbviament el mateix deutor, però tampoc els creditors ja siguin públics o privats. Al contrari, els mecanismes de segona oportunitat són desincentivadors de l’economia submergida i afavoridors d’una cultura empresarial que sempre redundarà en benefici de l’ocupació.A aquesta finalitat respon la primera part d’aquest Reial decret llei, pel qual es regulen diversos mecanismes de millora de l’Acord Extrajudicial de Pagaments introduït a la nostra legislació concursal per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i s’hi introdueix un mecanisme efectiu de segona oportunitat per a les persones físiques destinat a modular el rigor de l’aplicació de l’article 1911 del Codi civil. Convé explicar breument quins són els principis inspiradors de la regulació introduïda al respecte.”La Llei de Segona Oportunitat o mecanisme de la segona oportunitat ofereix a particulars i autònoms la possibilitat de posar, de manera ordenada, solució a la seva situació de menyscapte econòmic, sigui a través d’un acord extrajudicial de pagaments (també un acord de refinançament), sigui amb el BEPI (benefici d’exoneració del passiu no satisfet) després de la declaració de concurs consecutiu, en no haver arribat a un acord un acord de refinançament o un acord extrajudicial de pagaments, i la seva conclusió.

 

Actualment, al Text Refós de la Llei Concursal (TRLC) es regula el concurs consecutiu a l’Art. 695 i ss. i el BEPI (benefici d’exoneració del passiu no satisfet) als Art. 486 a 499 d’aquest mateix cos legal. Concretament l’Art. 499 TRLC aborda la EXONERACIÓ DEFINITIVA dels deutes.

Tot i els beneficis que ofereix aquesta llei de segona oportunitat, la realitat és que la seva aplicació a Espanya es troba en nivells notablement inferiors a la de la resta d’estats de la UE, en la majoria de casos simplement per desconeixement.

Alliberi’s dels seus deutes.

Pregunteu-nos com.